Uchovnění leonbergra

Pokusím se Vám tady přiblížit, co vše je potřeba proto, aby byl Váš leonek uchovněn. U nás v ČR máme dva kluby: Český leonberger klub a MSKCHPL . Podmínky jednotlivých klubů se trochu liší, ale zásadní okolnosti pro uchovnění jsou stejné.

 

Jak uchovnit v MSKCHPL leonbergera?

Proto, aby mohl být leonberger s průkazem původu FCI chovný, je potřeba v MSKCHPL dodržet následující kroky:

 

 

1)    podmínkou pro chov je absolvování svodu mladých ve věku od šesti měsíců.Svody mladých jsou pořádány 2 x ročně v rámci Klubového setkání. Svod mladých je pro člena klubu možno splnit účastí na klubové nebo speciální výstavě, která se koná právě v době setkání. Na žádost majitele, který psa nebo fenu na této výstavě vystavil, je mu ve výstavním kruhu účast na svodu mladých zapsána do průkazu původu. V rámci výstavy se svod mladých pro členy klubu provádí zdarma. Druhou možností je, účastnit se na základě vyplněné a zaslané přihlášky svodu mladých samostatně. Svod mladých je pak prováděn za poplatek 40 Kč pro člena klubu a je zapsán do průkazu původu. Přihlášku na výstavu i svod mladých dostává každý člen klubu v elektronické podobě na svojí emailovou adresu, nebo je ke stažení na webu klubu: www.leonbergerclub.info, v odkazu výstavy / výstavyMSKCHPL/ přihláška.

 
2)    další nezbytnou podmínkou pro chov je vyšetření na dědičné onemocnění polyneuropathii, LPN1 a LPN2. Vzorky krve odebírá veterinární lékař, který potvrzuje vyplněný formulář žádosti o provedení genetického testu. Formulář je možno stáhnout z klubového webu  www.leonbergerclub.info  v odkazu klub/dokumenty ke stažení/žádost o vyšetření LPN1 a LPN2. Na test je potřeba 2 – 5 ml  krevního vzorku EDTA vyšetřovaného psa. Doporučuje se použití plastové zkumavky. Krevní vzorek je nutno odeslat ihned po odběru čerstvý, v obálce s bublinkovou fólií, bez ochlazování  na  adresu  laboratoře.  Vzorek  je  nejlépe odebrat a odeslat v pondělí tak, aby byla záruka doručení do tří až čtyř dnů. Adresa laboratoře: Institut für Genetik, Stichwort „Leonberger“, Bremgartenstrasse 109A, CH 3001 Bern. Společně se vzorkem krve je nutno odeslat i podepsanou objednávku vyšetření, s uvedením emailové adresy klubu (mskchpl@gmail.cz), kam je výsledek také zaslán. Pro uchovnění je požadovaný výsledek N/N. Informace i na webu klubu www.leonbergerclub.info v odkazu chov/zdraví chovu/povinné vyšetření na LPN 1. Genetický test stojí 110 CHF nebo 85 EUR + DPH a platí se po doručení výsledku.

 
3)    dále je pro chovnost nutná účast na výstavě buď mezinárodní, národní, klubové nebo speciální ve třídě dospělých ( mezitřída, třída otevřená, pracovní, vítězů nebo šampiónů) s oceněním minimálně velmi dobrý nebo výborný. Výstavní výsledek je potřeba mít zapsán v průkazu původu, nebo doložit posudkem z výstavy.

 
4)    další podmínkou uchovnění je provedení a vyhodnocení rentgenu na dysplazii kyčelního kloubu DKK. Rentgen provádí veterinární lékař, který 0má potřebné

oprávnění k jeho vyhotovení. Rentgen lze provést od 18 měsíců věku zvířete. Veterinární lékař zasílá snímky k vyhodnocení na adresu klubového hodnotitele DKK, kterým je pro MSKCHPL: MVDr. Marek Pepřík, Osvobození 294, 747 57 Slavkov. Na tuto adresu zasílá majitel ihned po provedení rentgenu poplatek za vyhodnocení, který činí 450 Kč. Bez zaplacení nebude vyhodnocení provedeno. Pokud si majitel nechal nepovinně rentgenovat i dysplazii loketního  kloubu, zasílá na adresu MVDr. Pepříka částku 750 Kč za vyhodnocení kyčelních i loketních kloubů dohromady. Výsledek DKK pro chov je požadovaný maximálně stupně C/C.

5)    posledním krokem je absolvování bonitace. Bonitaci je možno provést od stáří osmnácti měsíců. Po úspěšně provedené bonitaci se jedinec stává chovným od věku 24 měsíců. Bonitace je pořádána 2 x do roka v rámci Klubového setkání. Přihláška na bonitaci je zaslána každému členu klubu v elektronické podobě, nebo je ke stažení na klubovém webu www.leonbergerclub.info  v odkazu výstavy /výstavy MSKCHPL/ přihláška. Vyplněním, zaplacením poplatku a zasláním přihlášky je možno se účastnit bonitace. Nečlen klubu se svodu mladých a  bonitace může účastnit pouze po předchozím podpisu smlouvy pro nečlena MSKCHPL. Akt bonitace je možno provést i před dodáním výsledku vyšetření na DKK i LPN1, pokud jedinec úspěšně absolvoval bonitaci, stává se chovným až po  dodání pro  chov  odpovídajících  výsledků  vyšetření  a  dosažení  věku  24 měsíců.

6)    Majitel chovného psa nebo feny buď doručí průkaz původu na plemennou knihu ČMKU k přeregistraci do registru chovných jedinců, nebo majitel feny předá originál průkazu původu poradci chovu v případě jeho prvního vrhu ( PP mu bude Plemennou knihou po přeregistraci vrácen spolu s PP štěňat). Průkaz původu tak na ČMKU zašle poradce spolu s dokumenty zápisu vrhu.

7)    Kompletní znění Zápisního řádu MSKCHPL, je zveřejněno na webu klubu www.leonbergerclub.info v odkazu Klub /klubové normativy/ zápisní řád. Zde jsou i dispozici i všechny další řády, jako je Směrnice pro bonitace, Bonitační karta atd.

 

Jak uchovnit v Českém klubu leonbergra ?

 1. Bonitace je odbornou chovatelskou činností, která na základě poznatků o exteriérových a povahových přednostech, nedostatcích a vadách v porovnání s platným standardem FCI a na základě posouzení rodokmenové hodnoty bonitovaného jedince slouží k určení jeho chovné upotřebitelnosti.

 2. Úspěšné absolvování bonitace (zkoušky chovné způsobilosti) je základní podmínkou pro zařazení jedince do chovu. Bonitace je možné se zúčastnit od 24 měsíců věku, rozhodující je den narození ke dni konání bonitace. Horní věková hranice není omezena.

 3. Spolu s bonitací jsou zpravidla pořádány povinné svody mladých psů a fen od stáří 6 měsíců, které slouží majiteli k prvnímu orientačnímu posouzení jeho zvířete a HPCH ke zhodnocení odchovů jednotlivých rodičovských párů. Svod musí být absolvován nejdéle do 20 měsíců věku zvířete. Na základě písemné žádosti majitele zvířete je možno ve vážných případech povolit výjimku. Není možno absolvovat v jednom termínu se stejným zvířetem současně svod i bonitaci. Na svodu musí majitel předložit PP, očkovací průkaz zvířete nebo pas pro malá zvířata.

 4. Bonitace je prováděna tříčlennou komisí, tj. posuzovatelem (řádným rozhodčím) a dvěma členy výboru či chovatelské rady (žádoucí je přítomnost HPCH), veřejně, výsledek bonitace je uveřejněn v klub. Zpravodaji. Zvíře předvádí na bonitaci jeho majitel nebo jím pověřená osoba a to po celou dobu bonitace. Účast více osob v kruhu při manipulaci se zvířetem během bonitace není povolena. Bonitační komise je oprávněna ze závažných důvodů odložit své rozhodnutí o způsobilosti zvířete k chovu na další bonitaci. Důvod musí být opět veřejně oznámen. Proti rozhodnutí komise má majitel zvířete právo se odvolat, a to přímo na místě, kde bude za přizvání minimálně dvou dalších členů výboru či chovatelské rady záležitost posouzena. Proti tomuto posouzení se již nelze odvolat.

 5. Bonitace je prováděna obvykle 4x, nejméně však dvakrát v roce, stejně jako svod. Termín a místo konání je uvedeno v klubovém zpravodaji. Na bonitaci musí být předloženy:

  • rodokmen zvířete spolu s potvrzenou účastí na povinném svodu mladých a klubem předepsané výstavě (klubové, speciální, národní nebo mezinárodní). Pokud není účast na výstavě zapsána v PP, musí majitel zvířete předložit posudek z výstavy. Majitel musí absolvovat výstavu ve vyšší třídě než je třída mladých a musí obdržet známku nejméně velmi dobrá,

  • očkovací průkaz/pas,

  • vyhodnocení DKK k tomu určeným veterinárním lékařem,

  • vyhodnocení krevního testu LPN (s vyjímkou podle bodu 13).

 6. Bonitace je platná 3 roky od data absolvování (zaznamenáno v PP). Po této době se musí pes či fena dostavit na tzv. rebonitaci v rámci některé z klubových akcí, kde bude chovnost potvrzena do 8 let u feny a 9 let u psa (viz. bod 12 zápisního řádu). Rebonitace se skládá z krátkého hodnocení exteriéru, včetně posouzení celkové kondice a konstituce a z povahových testů, které probíhají stejným způsobem jako u bonitace. Chovnost může být psovi či feně na rebonitaci ukončena z důvodu špatného zdravotního či výživného stavu, evidentně přenášených dědičných vad apod. Ovšem dědí-li potomci prokazatelně a opakovaně povahové, exteriérové či zdravotní vady, může být chovnost odebrána kdykoli.

 7. Test základní ovladatelnosti a povahy psa, ve kterém pes neobstál, může být dvakrát opakován.

 8. Průběh bonitace je zaznamenán do bonitační karty, jejíž originál obdrží majitel, kopii HPCH. Na kartě je krátce vyjádřeno zhodnocení zvířete a charakteristika partnera, který na psa-fenu nesmí být použit.

 9. Posuzovacími kritérii jsou:

  • měření (fena min. 65 cm, pes min. 72 cm),

  • vážení (fena min. 45 kg, pes min. 55 kg),

  • test základní ovladatelnosti a povahy psa (obsah testu je uveřejněn na webových stránkách klubu),

  • hodnocení exteriéru a celkového dojmu v postoji i pohybu dle bonitační karty.

Chovnost obdrží jen zvířata skutečně vyspělá, typická, která nevykazují žádné závažné vady dle standardu, s vyrovnanou povahou, řádně předvedená v odpovídající kondici vzhledem k věku a pohlaví.

 1. Rentgen na dysplazii kyčelních kloubů (DKK) může být proveden od stáří 18 měsíců na kterémkoli veterinární středisku, kde se touto činností zabývají. Doporučujeme větší kliniky a zkušené odborníky. Vyhodnocení snímku provádí klubem určený veterinář. Po zaplacení stanoveného poplatku za vyhodnocení zašle majiteli zvířete originál vyhodnocení DKK. Snímky musí být řádně označeny tetovacím číslem nebo od 1. 1. 2009 číslem čipu, jménem a určením polohy nohou: levá-pravá. Bez tohoto označení nebudou snímky vyhodnoceny.

 2. Členskou základnou KCHL byl schválen nejvyšší stupeň DKK přípustný pro chov, a to C/C, tj. stupeň dva pro levou i pravou nohu. Pro zlepšení zdravotního stavu populace nesmí být povoleno spojení zvířat, u kterých se objevuje u psa i feny vyhodnocení DKK se stupněm C/C. Změna na mezinárodní značení: 0/0 =A/A, 1/1 = B/B, 2/2 = C/C.

 3. Od 1. 1. 2012 musí mít každý chovný pes i fena vyhodnocení krevního testu na polyneuropatii /LPN 1/,které je zatím prováděno v Bernu. Veškeré podmínky k tomuto testu jsou uvedeny na klubových stránkách. Do chovu budou nadále připouštěna zvířata s hodnocením jen N/N. Psi po negativních rodičích prozatím nemusí mít test na LPN 1.

 4. Při dovozu již chovného zvířete ze zahraničí musí toto splňovat veškeré chovné podmínky KCHL.

 5. Na každé klubem pořádané akci (svodu, bonitaci, srazu, výstavě) je možné si nechat potvrdit zubní kartu, která je dokladem o plnochruposti a skusu zvířete pro případ úrazu pro absolvování bonitace. Karta musí být potvrzena 3 rozhodčími, a pokud jsou přítomni, je možné toto provést i na jedné akci současně. Vyplnění zubní karty není povinné a nezprošťuje majitele povinnosti řádně předvést chrup zvířete při bonitaci.

Coudy-goldie

 Img_0405

Fotka

Níže najdete přihlášky do klubů.....Přihlášky do klubů

Přihláška do Moravského klubu:

Prihlaska_do_klubu

Přihláška do Českého klubu :